Pravidlá

Pravidlá

1. Internáty sú súčasťou fakultnej siete MTF STU preto je potrebné dodržiavať a riadiť sa týmito pravidlami: https://www.stuba.sk/2007

2. MTF STU je súčasťou Slovenskej akademickej siete SANET preto je potrebné riadiť sa taktiež týmito pravidlami: http://www.sanet.sk/aup.shtm

Výpočtové oddelenie MTF STU (Oddelenie komunikačných a informačných technológií – OKIS) ako správca siete následne vyžaduje striktné dodržiavanie vyššie spomenutých pravidiel a tiež nasledovných:

Je zakázané:
1. Zneužívať pripojenie k sieti na poškodzovanie systémov iných používateľov LAN ako aj ostatných používateľov internetu.
2. Úmyselne rozširovať počítačové vírusy a iné škodiace programy ako napr. trojany.
3. Skenovať porty počítačov na LAN.
4. Používať proxy server, VPN a iné nepovolené služby, ktoré umožňujú pripojenie neregistrovaných používateľov, vrátane vytvárania vlastných WiFi sietí.
5. Používať inú IP adresu, než DHCP serverom resp. administrátorom pridelenú.
6. Inštalovať a používať na svojom systéme DHCP, DNS a iné pre chod siete kľúčové služby.
7. Poskytovať pripojenie a pridelenú IP adresu iným osobám.
8. Limit pre download a upload na 1 pridelenú IP adresu (káblový internet) je stanovený na 50 GB denne UPLOAD a 50 GB DOWNLOAD (len do/z „vonkajšieho“ internet-u, nie komunikácia v rámci internátnej siete) bez ohľadu na typ sťahovaných/odosielaných dát. TENTO LIMIT JE KONTROLOVANÝ V HODINOVÝCH INTERVALOCH. Oproti minulému roku bude teda automatizovaný systém udeľovať tzv. bany 24-krát za deň a nie iba raz denne.
9. V prípade ak bude dochádzať k nadmernému porušovaniu pravidiel pripojenia, alebo ak dôjde k obzvlášť závažnému porušeniu pravidiel, môže OKIS odpojiť CELÝ INTERNÁT! Doba odpojenia internátov sa s každým takýmto závažným priestupkom bude exponenciálne navyšovať, t.j. prvé celkové odpojenie internátov bude trvať 1 deň, ďalšie 2 dni, ďalšie 4 dni atď…

Sankcie:
1. Pri prekročení hodnoty 15 GB za deň bude užívateľ nasledujúcu hodinu informovaný o zvýšenom dátovom toku z/do svojho počítača mailom na adresu, ktorú zadal pri registrovaní sa do siete ŠDAJ. Ak v nasledujúcich hodinách daného dňa prekročí hodnotu 25 GB, užívateľ bude odpojený od siete po dobu jedného dňa a táto informácia mu bude poslaná i na email. Pri každom ďalšom prekročení denného limitu sa doba odpájania bude zvyšovať o 1 deň, t.j. po druhom prekročení limitu 25 GB bude odpojenie trvať 2 dni, po treťom 3 dni atď.. V situácii, že užívateľ za jednu hodinu dosiahne limit 15 GB a zároveň 50 GB, dostane oba maily a bude nasledujúcu hodinu odpojený.

Príklad: Užívateľ siete ŠDAJ stiahne v dobe od 7:00 do 8:00 celkovo 16 GB dát. Na email mu po 8:00 príde varovanie, že prekročil kontrolnú hranicu 15 GB, ale internet mu bude naďalej fungovať bez obmedzení. Následne v intervale od 16:00 do 17:00 stiahne ďalších 10 GB dát. Užívateľ bude o 17:00 informovaný, že preniesol viac ako 50 GB dát za 24 hodín a bude v 18-tej hodine odpojený od siete a internet mu nebude fungovať do pol noci dňa dokedy má BAN. Ak by sa tento istý užívateľ dopustil rovnakého priestupku v niektorý iný deň, doba jeho odpojenia sa zvýši na dva dni (48 hodín) a bude postupne rásť s počtom porušení pravidiel. Ak užívateľ prvýkrát poruší pravidlá napr. v pondelok 02:00 v noci, internet mu bude spustený až v utorok 23:59.

Množstvo prenesených dát si môžete spätne (t.j. hodinu dozadu) odkontrolovať na stránke https://lanmon.mtf.stuba.sk. Z technických príčin nie je možné sledovať toto množstvo v reálnom čase (online). Ak používate niektorý z platených alebo voľne šíriteľných meračov prenesených dát (napr. program Traffic Meter), skontrolujte si jeho štatistiky voči vyššie uvedenej stránke, nakoľko automatizovaný systém pre udeľovanie tzv. banov (odpojení od internetu) používa tieto údaje a nie údaje, ktoré si nameriate vo vašom PC.

2. Pri porušení akýchkoľvek pravidiel môže byť taktiež užívateľ potrestaný navyše aj individuálne a to podľa závažnosti priestupku.

3. Riaditeľ ŠDaJ môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom odpojení zo siete na základe porušenia niektorého z bodov ubytovacieho poriadku.

V prípade technických problémov kontaktujte technikov (sú uvedení na vrátniciach, nástenkách a kontakt), ale rešpektujte prosím ich pracovný čas.

OKIS alebo riaditeľ ŠDaJ si vyhradzujú právo zmeniť tieto pravidlá kedykoľvek v priebehu roka. Zmeny pravidiel budú uvedené na internetovej stránke ik.mtf.stuba.sk, na nástenkách v priestoroch ŠDaJ a na facebook stránkach fakulty resp. internátu.

Trnava, 01.09.2022
Ing. Matej Hýroš, OKIS